કાર્યવાહક મંડળ

શ્રી.અશોકકુમાર રાયસિંહ પરમાર

પ્રમુખશ્રી
મો. : 9662540300

શ્રીજયેદ્રભાઇ મંગળભાઇ પટેલ

ઉપ પ્રમુખશ્રી
મો. : 9925119129

શ્રી.વિનુભાઇ ભલાભાઇ વાળંદ

મંત્રી શ્રી
મો. : 9662540075

શ્રીજીતેન્દ્રકુમાર ગોવિંદભાઇ વાઘેલા

કારોબારી સભ્ય
મો. : 7574812463

શ્રી.હિંમતસિંહ બબુસિંહ ઠાકોર

કારોબારી સભ્ય
મો. : 7574808965

શ્રીપરવેજશા અહેમદશા સર્વદિ

કારોબારી સભ્ય
મો. : 9426956791

શ્રીપીનાકીન જીતુભાઇ પટેલ

કારોબારી સભ્ય
મો. : 9979430685

શ્રીભૂરીબેન ઉદાભાઇ ઠાકોર

કારોબારી સભ્ય
મો. : 8200161824

શ્રીચંદુભાઇ છગનભાઇ પરમાર

કારોબારી સભ્ય
મો. : 7574808973

શ્રીદિપસંગભાઇ મેરૂભાઇ ચૌહાણ

કારોબારી સભ્ય
મો. : 9824339247

શ્રી લાલાભાઇ રામસંગભાઇ પરમાર

કારોબારી સભ્ય
મો. : 7574812411

શ્રીવષૉબેન અરશીભાઇ ફટાણિયા

કારોબારી સભ્ય
મો. : 9924629087

શ્રી દિલીપભાઇ બાબુભાઇ રોહિત

કારોબારી સભ્ય
મો. : 9574919124

શ્રીવિજયભાઇ ગણપતભાઇ રાઠોડ

કારોબારી સભ્ય
મો. : 9624496201

શ્રી સુધિરકુમાર નવિનચંન્દ્ર શમૉ

સ્થાનિક ઓડીટર
મો. : 7574808976

શ્રીભરતભાઇ વિઠ્ઠલભાઇ સોલંકી

સ્થાનિક ઓડીટર
મો. : 9427083459

શ્રી પ્રદીપકુમાર દશરથભાઈ પુરબિયા

કારોબારી સભ્ય
મો. : 9099742743